Crescent City Hmong New Year

posted Nov 8, 2012, 11:32 AM by BHC Staff   [ updated Nov 8, 2012, 11:32 AM by Julio Zaldivar ]

HAPPY NEW YEAR 
(2012-2013)

Hmong New Year celebration: A day of joy to end the current year and to welcome the new one. Come share your tradition, participate in the games, join the sports, watch the performances, and enjoy Hmong food!

Everyone is welcome.

 

The event will take place on November 17, 2012 at Crescent Elk Middle School

From 9:00am - 4:00pm

 

Sign up to perform at the event or have questions, call Khou Vue, 707-954-6764 or Tong Pao Yang, 707-951-2385

 

This event is sponsored by the Hmong Community
of Crescent City, CA

NYOB ZOO XYOO TSHIAB
(2012-2013)

Hmoob tsiab peb caug: Ib hnub uas ua kev zoo siab tso xyoo laus mus es tos xyoo tshiab los. Coj nej cov keeb kwm tuaj qhia sawv daws, tuaj koom peb tej kev lom zem, tuaj ntaus pob, tuaj saib kev ua yeeb yam, thiab tuaj noj zaub mov hmoob!  

Txais tos txhua leej.

 

Peb yuav noj tsiab peb caug rau lub 11 hlis tim 17, 2012 hauv Crescent Elk Middle School thaum

9:00 sawv ntxov – 4:00 tav su dua

 

Rau npe tuaj ua yeeb yam los sis muaj lus nug dab tsi, hu Kub Vwj, 707-954-6764 los yog Tooj Pov Yaj, 707-951-2385

 

Cov tuav lub tsiab peb caug yog Hmong Community nyob hauv Crescent City, CA


Ċ
Julio Zaldivar,
Nov 8, 2012, 11:32 AM
Comments